English

רון בינה אקטוארית בע"מ

רון בינה אקטוארית הינה חברה המפעילה את מאגר הנתונים הסטטיסטי בביטוח רכב חובה בישראל, מאגר זה משמש את המפקח על הביטוח במשרד האוצר וכל חברות הביטוח אשר פועלות בארץ.

תמחור עלות הסיכון בביטוח רכב חובה (נזקי גוף) מבוסס על מאפייני הרכב והנהג. לצורך כך החברה עושה שימוש בכלים אקטואריים וסטטיסטיים מתקדמים.

בנוסף, חברתנו מספקת שירותי ייעוץ אקטוארי בתחום הביטוח ושירותים פיננסיים נוספים. לקוחותינו נהנים מהידע והניסיון הרב שצברנו בחברתנו על ענף הביטוח בישראל.

שירותים ופתרונות

חדשות

ממצאים אקטואריים

לקוחות