English

מוצרים נוספים

רון בינה אקטוארית בע"מ מציעה ללקוחותיה שירותים נוספים כגון:

  • ייעוץ בתכנון בנייה ויישום של מערכות ניהול מאגרי נתונים. לרבות: שליפה, אחזור וניתוח נתונים. כולל: ניתוח אקטוארי , סטטיסטי וניהולי.
  • הכנה והערכות לעמידה בביקורות אקטואריות ומנהליות בחברות ביטוח וגופים מוסדיים.
  • ייעוץ וליווי פרויקטים של הערכות ויישום מערכות ניהול סיכונים אקטואריים וביטוחיים בחברות ביטוח וגופים מוסדיים.
  • שירותים אקטואריים ועיבודים סטטיסטיים לחברות הביטוח, לענפי ביטוח נוספים על בסיס הנתונים הספציפיים של כל חברה בנפרד, בכפוף למגבלות כל דין ובאישור מראש של המפקח על הביטוח.

חדשות

ממצאים אקטואריים