English

תפעול המאגר

רקע
 במסגרת הרפורמה בענף ביטוח החובה לרכב בישראל, הוחלט בשנת 1997 על ביטול התעריף האחיד בענף זה, ופתיחתו לתחרות בין חברות הביטוח. לשם כך נדרשו חברות הביטוח להיערכות אסטרטגית בכלל ובתחום המחשוב בפרט. תשתית המידע מהווה מרכיב מרכזי בתפעול ראוי של מודל תחרותי בענף. מאגר מידע המרכז את המידע בענף מאפשר תמחור של הסיכון הטהור ובכך משמש כלי להבטחת יציבות חברות הביטוח, מחד גיסא ולקביעת תעריף הוגן למבוטחים, מאידך גיסא.
בשנת 1999 פורסם מכרז לבחירת ספק אשר היה אחראי להקמת מאגר המידע כאמור ולתפעולו השוטף. לאפיון התכנית הסטטיסטית והתכנית לסיווג הסיכונים, ובכלל זה להגדיר ולעצב באופן מדויק את צרכי המידע, העיבודים האקטוארים- כלכליים הנדרשים ולהפיק את הדוחות שיסופקו ללקוחות המערכת. במכרז זכתה חברת איי. אס. או. אינשורנס סרביסס ישראל בע"מ (להלן: "המפעיל הקודם") אשר הקימה את מאגר המידע האמור והפעילה אותו החל מיום 1 בינואר 2001 ועד דצמבר 2009.
במסגרת מכרז שנוהל בסוף 2009 ותחילת 2010 נבחרה "רון בינה אקטוארית בע"מ" כמפעילת המאגר ומתפעלת את המאגר החל מיום 1.4.2010 – החל מנתוני רבעון ראשון 2010.
 

עיקרי פעילות מפעיל המאגר
במהלך התפעול השוטף של המאגר, מפעיל המאגר אחראי לעמוד בקשר שוטף עם חברות הביטוח, לקבל את הדיווחים הנדרשים מהן ולבקרם. צוות המפעיל יכלול אקטוארים, סטטיסטיקאים ואנשי מקצוע בתחום הביטוח ועיבוד הנתונים אשר בין יתר תפקידיהם יעסקו במדידת הסיכונים הטהורים בענף, בהמלצה למפקח על הביטוח על תעריפי המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול") עבור מבוטחים שונים, וכן יעסקו בעדכון לקחים וברענון שוטף של התכנית הסטטיסטית והתכנית לסיווג סיכונים.
מעבר לשירותי החובה הנדרשים בהתאם למכרז זה, רשאי הספק להציע לחברות הביטוח שירותים אקטואריים ועיבודים סטטיסטיים לענפי ביטוח נוספים על בסיס הנתונים הספציפיים של כל חברה בנפרד.
 

מימון תפעול המאגר ותקופת ההסכם
מימון תפעול המאגר בהתאם להצעת המחיר של הזוכה, תושת על חברות הביטוח הפועלות בענף, כאשר גובה התשלום יקבע, בין היתר, בהתחשב בחלקה היחסי של החברה בענף, והכל בהתאם לתקנות. הכנסות נוספות ייווצרו אם ובמידה שהמפעיל יספק שירותי רשות כאמור. התמורה שיגבה המפעיל עבור השירותים תהיה כפופה לאישור המפקח על הביטוח.
ההתקשרות עם המפעיל שייבחר תהיה למשך תקופה של 3 שנים, עם אופציה לשתי תקופות נוספות של 3 שנים (עד 6 שנים נוספות במצטבר), לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 

לקריאה נוספת

חדשות

ממצאים אקטואריים