English

פרסומי מפעיל המאגר

מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2019
מסמך סופי של תעריפי רכב חובה לשנת 2019 עברית  
מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה - חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה - חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטא- המלצת תעריפי ביטוח חובה מבוססת על התקופה שהסתיימה בשנת 2019
מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטת תעריפי רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה - חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה - חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2018
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטא- המלצת תעריפי ביטוח חובה מבוססת על התקופה שהסתיימה בשנת 2018
מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטת תעריפי רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
המלצת תעריפי ביטוח חובה מבוססת על התקופה שהסתיימה בשנת 2017
מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2016
מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטת תעריפי רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 2 עברית  
הרכבת הקלה בירושליים עברית  
[ קישור ישיר ]
מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2015
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
תשובות לשאלות החברות על המלצת התעריף 2015 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית  
קבצי אקסל המציגים את חישוב ירידת ריבית ההיוון עברית  
[ קישור ישיר ]
עדכון התוכנית הסטטיסטית (עדכון מספר 8)
מכתב לאחראי מחשוב ואקטואריה עברית  
התוכנית הסטטסטית עבור פוליסות שתחילתן ב- 1.1.2017- חלק א עברית  
התוכנית הסטטסטית עבור פוליסות שתחילתן ב- 1.1.2017- חלק ב עברית  
מערכת הבדיקות עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטת התוכנית הסטטיסטית (עדכון מספר 8)
מכתב לאחראי מחשוב ואקטואריה עברית English
טיוטת תוכנית סטטיסטית - חלק א עברית English
טיוטת תוכנית סטטיסטית - חלק ב עברית English
מערכת הבדיקות עברית English
[ קישור ישיר ]
השפעת אימוץ החלטת ועדת ההיוון בראשותו של ד"ר אליהו וינוגרד
מסמך המסביר את אופן חישוב השפעת אימוץ החלטת ועדת וינוגרד על תעריף הסיכון עברית  
קבצי אקסל המציגים את החישוב עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2015
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית English
טיוטה של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2014
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2014
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית English
טיוטה של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית English
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית English
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית English
[ קישור ישיר ]
עדכון התוכנית הסטטיסטית (עדכון מספר 7)
התוכנית הסטטסטית עבור פוליסות שתחילתן ב- 1.7.2015(השינויים סומנו בצהוב) עברית English
מערכת הבדיקות עברית English
[ קישור ישיר ]
מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2013
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2013
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטה של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2012
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2012
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטה של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 - EXCEL עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 - EXCEL עברית  
[ קישור ישיר ]
מחקר בנושא מערכת בטיחות FCW ו- LDW, טיוטא שהועברה לחברות ע"י האוצר לתגובה
מחקר בנושא מערכת בטיחות FCW ו- LDW, טיוטא שהועברה לחברות ע"י האוצר לתגובה עברית  
[ קישור ישיר ]
מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2011
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה - WORD עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 - EXCEL עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 - EXCEL עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2011
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטה של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
טיוטא - קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 - EXCEL עברית  
טיוטא - קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 - EXCEL עברית  
[ קישור ישיר ]
מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2010
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה - WORD עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 - EXCEL עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 - EXCEL עברית  
מצגת על מסמך תעריף החובה עברית  
[ קישור ישיר ]
עדכון התוכנית הסטטיסטית (עדכון מספר 6)
מכתב לחברות עברית  
התוכנית הסטטסטית עבור פוליסות שתחילתן ב- 1.4.2012 (השינויים סומנו בצהוב) עברית  
מערכת הבדיקות (השינויים סומנו בצהוב) עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטה - תעריפי ביטוח החובה לרכב לתקופה שהסתיימה בשנת 2010
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטה של תעריפי ביטוח רכב חובה - WORD עברית  
טיוטה - קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 - EXCEL עברית  
טיוטה - קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 - EXCEL עברית  
[ קישור ישיר ]
בקשה להערות על התוכנית הסטטיסטית 2011
מכתב לחברות עברית English
התוכנית הסטטסטית המוצעת - 2011 עברית English
מערכת הבדיקות עברית English
[ קישור ישיר ]
מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2009
מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית English
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה - WORD עברית English
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב - EXCEL עברית English
שאלות ותשובות על העבודה עברית English
[ קישור ישיר ]
הדרכות
הדרכה על התוכנית הסטטיסטית עברית  
[ קישור ישיר ]
טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2009
מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטא תעריפי ביטוח החובה לרכב המוצעים לשנת 2011- קובץ WORD עברית  
טיוטא קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב המוצעים לשנת 2011- EXCEL עברית  
[ קישור ישיר ]
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים תעריפי רכב חובה 2010
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים תעריפי רכב חובה 2010 עברית  
[ קישור ישיר ]
זרימת מידע ולוחות זמנים – תהליך רבעוני
תהליך רבעוני- גרסת אפריל 2010 עברית  
[ קישור ישיר ]
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים עבור התוכנית הסטטיסטית
מערכת הבדיקות עברית  
[ קישור ישיר ]
התוכנית הסטטיסטית
תוכנית סטטיסטית גרסת מאי 2010 - כולל נספחים עברית  
[ קישור ישיר ]
מכתבים לחברות
העברת מידע למפעיל מאגר 12.7.10 עברית  
דיווח למפעיל החדש מאגר המידע בביטוח רכב חובה עברית  
הבהרות לגבי רכב חשמלי ואופן הקידוד שלו בקבצים המדווחים עברית  
[ קישור ישיר ]

חדשות

ממצאים אקטואריים