English

מכתבים לחברות

העברת מידע למפעיל מאגר 12.7.10 עברית  
דיווח למפעיל החדש מאגר המידע בביטוח רכב חובה עברית  
הבהרות לגבי רכב חשמלי ואופן הקידוד שלו בקבצים המדווחים עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים