English

טיוטה - תעריפי ביטוח החובה לרכב לתקופה שהסתיימה בשנת 2010

מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטה של תעריפי ביטוח רכב חובה - WORD עברית  
טיוטה - קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 - EXCEL עברית  
טיוטה - קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 - EXCEL עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים