English

מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2011

מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה - WORD עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 - EXCEL עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 - EXCEL עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים