English

מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2012

מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים