English

טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2014

מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית English
טיוטה של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית English
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית English
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית English
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים