English

טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2015

מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית English
טיוטה של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים