English

השפעת אימוץ החלטת ועדת ההיוון בראשותו של ד"ר אליהו וינוגרד

מסמך המסביר את אופן חישוב השפעת אימוץ החלטת ועדת וינוגרד על תעריף הסיכון עברית  
קבצי אקסל המציגים את החישוב עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים