English

טיוטת התוכנית הסטטיסטית (עדכון מספר 8)

מכתב לאחראי מחשוב ואקטואריה עברית English
טיוטת תוכנית סטטיסטית - חלק א עברית English
טיוטת תוכנית סטטיסטית - חלק ב עברית English
מערכת הבדיקות עברית English
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים