English

מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2015

מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
תשובות לשאלות החברות על המלצת התעריף 2015 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב- חלק 2 עברית  
קבצי אקסל המציגים את חישוב ירידת ריבית ההיוון עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים