English

טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2016

מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטת תעריפי רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 2 עברית  
הרכבת הקלה בירושליים עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים