English

טיוטא- המלצת תעריפי ביטוח חובה מבוססת על התקופה שהסתיימה בשנת 2017

מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטת תעריפי רכב חובה עברית  
קבצי אקסל-חלק 1 עברית  
קבצי אקסל-חלק 2 עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים