English

המלצת תעריפי ביטוח חובה מבוססת על התקופה שהסתיימה בשנת 2017

מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 2 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה- חלק 1 עברית  
מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים