English

טיוטא- המלצת תעריפי ביטוח חובה מבוססת על התקופה שהסתיימה בשנת 2019

מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטת תעריפי רכב חובה עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה - חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה - חלק 2 עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים