English

מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2019

מסמך סופי של תעריפי רכב חובה לשנת 2019 עברית  
מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה - חלק 1 עברית  
קבצי אקסל השייכים לחישוב תעריפי רכב חובה - חלק 2 עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים