English

טיוטא - תעריפי ביטוח החובה לרכב מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2009

מכתב נלווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית  
טיוטא תעריפי ביטוח החובה לרכב המוצעים לשנת 2011- קובץ WORD עברית  
טיוטא קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב המוצעים לשנת 2011- EXCEL עברית  
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים