English

מסמך סופי של תעריף רכב חובה מבוסס על התקופה שהסתיימה בשנת 2009

מכתב נילווה למנכ"לים ולאקטוארים עברית English
מסמך סופי של תעריפי ביטוח רכב חובה - WORD עברית English
קבצי אקסל השייכים לתעריפי ביטוח החובה לרכב - EXCEL עברית English
שאלות ותשובות על העבודה עברית English
חזרה אל פרסומי המפעיל הנוכחי

חדשות

ממצאים אקטואריים