English

פרסומי מפעיל המאגר הקודם

תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 (למעט הרכבות והכרמלית)
תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 - קובץ להדפסה (PDF) עברית English
תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 (אקסל) עברית English
תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 (וורד) עברית English
מכתב לאקטוארים (חוזר תעריף 2009-6) 6.8.2009 עברית  
[ קישור ישיר ]
תעריף הרכבת לשנת 2009
תעריף הרכבת לשנת 2009 - קובץ הדפסה (PDF) עברית English
תעריף הרכבת לשנת 2009 (אקסל) עברית English
תעריף הרכבת לשנת 2009 (וורד) עברית English
מכתב למנכ"לים (חוזר תעריף 2008-9) 25.11.2008 עברית  
[ קישור ישיר ]
ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009
ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 - קובץ הדפסה (PDF) עברית English
ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 (אקסל) עברית English
ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 (וורד) עברית English
מכתב למנכ"לים (חוזר תעריף 2008-6) 17.7.2008 עברית  
[ קישור ישיר ]
תעריפים מוצעים לכרמלית ליולי 2008
תעריפים מוצעים לכרמלית 2008 - קובץ הדפסה (PDF) עברית English
תעריפים מוצעים לכרמלית 2008 (אקסל) עברית English
תעריפים מוצעים לכרמלית 2008 (וורד) עברית English
מכתב למנכ"לים (חוזר תעריף 2008-4) עברית  
[ קישור ישיר ]
תעריפים מוצעים לאפריל 2007
תעריפים מוצעים לאפריל 2007 - קובץ להדפסה (PDF) עברית English
תעריפים מוצעים לאפריל 2007 (אקסל) עברית English
תעריפים מוצעים לאפריל 2007 (וורד) עברית English
מכתב למנכ"לים (חוזר תעריף 2007-1) עברית  
[ קישור ישיר ]
תעריפים מוצעים לאוקטובר 2005
תעריפים מוצעים לאוקטובר 2005 - קובץ להדפסה עברית English
תעריפים מוצעים לאוקטובר 2005 (אקסל) עברית English
תעריפים מוצעים לאוקטובר 2005 (וורד) עברית English
מכתב למנכ"לים עברית  
[ קישור ישיר ]
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי אוקטובר 2005
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים - קובץ להדפסה עברית English
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים (אקסל) עברית English
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים (וורד) עברית English
[ קישור ישיר ]
תעריפים מוצעים ל-2003
נספחים (קובץ להדפסה) עברית English
תעריפים מוצעים ל-2003 (קובץ להדפסה) עברית English
נספחים (כולל חישובים והפניות) עברית  
נספחים עברית English
תעריפים מוצעים ל-2003 עברית English
מכתב למנכ"לים עברית  
[ קישור ישיר ]
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי 2003
נספחים - התפלגות נהגים לפי גיל ומין   English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - הרחבת לוחות נתונים - התפלגות נהגים לפי גיל ומין עברית  
נספחים (קובץ להדפסה) עברית English
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי 2003 (קובץ להדפסה) עברית English
נספחים עברית English
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי 2003 עברית English
מכתב למנכ"לים עברית  
[ קישור ישיר ]
עצות והמלצות לתעריף אפריל 2001
נספחים להמלצות עברית English
עצות והמלצות בנוגע לתעריף ביטוח רכב חובה לאפריל 2001 עברית English
[ קישור ישיר ]
תוכנית סטטיסטית - גרסת 1 אפריל 2008 (עדכון 4 פברואר 2008)
גרסת השוואה לגרסת 1 ינואר 2007 עם סימון השינויים עברית English
גרסה מלאה ללא סימון השינויים עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח על הדיווח למאגר המידע עברית  
[ קישור ישיר ]
תוכנית סטטיסטית - גרסת 1 ינואר 2007 (עדכון 25 ספטמבר 2006)
גרסת השוואה לגרסת 1 ינואר 2006 עם סימון השינויים עברית English
גרסה מלאה ללא סימון השינויים עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח על הדיווח למאגר המידע עברית  
[ קישור ישיר ]
תוכנית סטטיסטית - גרסת 1 ינואר 2006 (עדכון 24 אוגוסט 2005)
גרסת השוואה לגרסת 1 אפריל 2003 עם סימון השינויים עברית English
גרסה מלאה ללא סימון השינויים עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח על הדיווח למאגר המידע עברית  
[ קישור ישיר ]
תוכנית סטטיסטית - גרסת אפריל 2003 (עדכון 25 דצמבר 2002)
תוכנית סטטיסטית – הוראות קידוד עברית English
תוכנית סטטיסטית – מבנה רשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית – סיכום מבנה הרשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית – טופס הודעה על העדר נתונים לדיווח עברית English
תוכנית סטטיסטית - הוראות כלליות עברית English
[ קישור ישיר ]
גרסת השוואה לתוכנית המקורית של ה-1 ביולי 2001 עם סימון השינויים
תוכנית סטטיסטית – הוראות קידוד עברית English
תוכנית סטטיסטית – מבנה רשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית – סיכום מבנה הרשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית – טופס הודעה על העדר נתונים לדיווח עברית English
תוכנית סטטיסטית – הוראות כלליות עברית English
[ קישור ישיר ]
תוכנית סטטיסטית – יולי 2001
טופס הודעה על העדר נתונים לדיווח עברית English
תוכנית סטטיסטית - הוראות קידוד עברית English
תוכנית סטטיסטית - מבנה רשומה עברית English
תוכנית סטטיסטית - סיכום מבנה הרשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית - הוראות כלליות עברית English
[ קישור ישיר ]
תוכנית סטטיסטית - מערכת לבדיקת נכונות קליטת נתונים
הנחיות לחברת ביטוח
הגשות נתוני חברות הביטוח למאגר המידע 29.01.02 עברית  
דיווח למאגר המידע 17.07.02 עברית  
סיווג טרקטורונים לצורך דיווח 07.03.02 עברית  
דיווח מיוחד של נתוני רכבי סיור ותיור (רכבי "אשכול") 08.09.03 עברית  
דיווח עסקות ביטוח חובה לציי רכב 23.05.04 עברית  
תעריף ביטוח חובה לקלנועית/קלנוע להשכרה 20.09.04 עברית  
תעריף חובה לאוטובוס ציבורי עירוני עם מספר נוסעים פרט לנהג של "10 בישיבה+עד 12 בעמידה" 01.12.04 עברית  
המלצת תעריף ביטוח רכב חובה לאוטובוס תלת-מפרקי ניסיוני 01.02.05 עברית  
המלצת תעריף ביטוח רכב חובה לנגרר להובלת נוסעים 21.3.05 עברית  
המלצת תעריף ביטוח רכב חובה לרכב המסווג כעבודה סדנה ניידת אחוד 25.9.2005 עברית  
תוכנית סטטיסטית גרסת 1 ינואר 2006 – הגדרת "קולקטיב" 27.11.05 עברית  
דיווח פרמיות בגין הקפאה בהתאם לתוכנית הסטטיסטית 18.1.06 עברית  
דיווח "ג'יפ" ו"רכב כביש-שטח (פנאי)" 20.2.06 עברית  
המלצת תעריף לרכב שטח 21.5.06 עברית  
הבהרה בנוגע לתעריף אוטובוס ציבורי 21.08.06 עברית  
דיווח רכינוע (סגווי) 21.08.06 עברית  
המלצת תעריף לרכינוע (סגווי) 28.08.06 עברית  
רשימת השינויים לגרסת 1 ינואר 2007 של התוכנית הסטטיסטית עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השלישי של 2006 עברית  
המלצת תעריף לימוד נהיגה למלגזה עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הראשון של 2007 עברית  
המלצת תעריף לאוטובוס אספנות 2.5.07 עברית  
המלצת תעריף לרכב שטח כולל רכב חולות להשכרה 29.8.07 עברית  
רשימת השינויים המוצעים לגרסת 1 ינואר 2008 של התוכנית הסטטיסטית עברית  
וותק הנהיגה בחיתום ביטוח רכב חובה 24.10.07 עברית  
דיווח "זיהוי גיאוגרפי" לאור שינוי שיטת המיקוד 13.11.07 עברית  
דחיית יישום גרסת 1 ינואר 2008 של התוכנית הסטטיסטית 15.11.07 עברית  
המלצת תעריף לאופנוע חשמלי 26.11.07 עברית  
תעריף ביטוח חובה לדגמי סיטרואן ברלינגו, פיג'ו פרטנר, רנו קנגו ושברולט קפטיבה 26.11.07 עברית  
רשימה סופית של השינויים לגרסת 1 אפריל 2008 של התוכנית הסטטיסטית 31.12.07 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הרביעי של 2007 2.1.08 עברית  
הגשת נתונים רבעוניים - שם הקובץ הנדרש להגשה 3.1.08 עברית  
הבהרה לדיווח "היסטוריית הרשעות" 3.1.08 עברית  
הבהרה לדיווח "שנת רישוי" 15.1.08 עברית  
הבהרה לפרמטר "וותק נהיגה" בקביעת פרמייית ביטוח רכב חובה 15.1.08 עברית  
הבהרה לפרמטר "מספר הרשעות חמורות" בקביעת פרמיית ביטוח רכב חובה 15.1.08 עברית  
המלצת תעריף לימוד נהיגה טרקטורון 15.1.08 עברית  
דיווח נתמכים ונגררים/גרורים 13.3.08 עברית  
דוחות ניתוח ההגשה משופרים 30.3.08 עברית  
מאפיין מערכת בטיחות 2.4.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הראשון של 2008 3.4.08 עברית  
הגדרת ודיווח קלנועית, קלנוע, רבנוע וגולף קאר במסגרת התוכנית הסטטיסטית 9.4.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השני של 2008 16.6.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השלישי של 2008 11.9.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הרביעי של 2008 22.12.08 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הראשון של 2009 08.03.09 עברית  
תעריף ביטוח חובה והוראות דיווח לרכבים שהוגדרו בעבר כמסחרי וכעת כפרטי נוסעים 09.03.09 עברית  
תעריפי ביטוח חובה לכלי רכב וקטנועים חשמליים 11.3.09 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השני של 2009 16.06.09 עברית  
תעריפי ביטוח חובה לטרקטור, טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח 07.07.09 עברית  
תעריף ביטוח חובה לנגרר להשכרה 07.07.09 עברית  
תעריף ביטוח חובה לגורר מטוסים 07.07.09 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון השלישי של 2009 02.09.09 עברית  
דיווח מספר תביעות ושלילות רשיון של "+3" 19.10.09 עברית  
מועד הגשת נתוני הרבעון הרביעי של 2009 12.01.10 עברית  
תהליכי עבודה עם חברות הביטוח
מכתב לאחראים (חוזר סטטיסטי 2010-2) 9.2.2010 עברית  
זרימת מידע ולוחות זמנים - תהליך רבעוני - גרסת 9 פברואר 2010 עברית English
זרימת מידע ולוחות זמנים - תהליך רבעוני - גרסת 19 פברואר 2002 (לא בתוקף) עברית English
חומר הדרכה לתוכנית הסטטיסטית
חומר הדרכה לתוכנית סטטיסטית – הבהרות ותשובות לשאלות עברית English
מצגת הדרכה לתוכנית הסטטיסטית עברית  
חומר הדרכה לתוכנית הסטטיסטית עברית English
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 5 נובמבר 2006
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 31 ינואר 2002 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הבטוח - עדכון 31 ינואר 2002 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 24 אפריל 2003 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הבטוח - 24 אפריל 2003 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 1 יולי 2003 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הבטוח - 6 יולי 2003 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 15 יולי 2003 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הבטוח - 20 יולי 2003 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 25 ספטמבר 2005 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 27 ספטמבר 2005 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 23 אפריל 2006 עברית  
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 23 אפריל 2006 עברית  
השוואה של גרסה 1 ינואר 2007 לגרסת 1 ינואר 2006 עברית English
גרסה מלאה נקיה - גרסת 1 ינואר 2007 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 5 נובמבר 2006 עברית  
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 14 פברואר 2008
מערכת לבדיקת נכונות קליטת הנתונים - עדכון 2 מאי 2007 עברית  
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 2 מאי 2007 עברית  
השוואה של גרסת 1 אפריל 2008 לגרסת 1 ינואר 2007 עברית English
גרסה מלאה נקיה - גרסת 1 אפריל 2008 עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - 14 פברואר 2008 עברית  
[ קישור ישיר ]
ניתוחי נתונים שדווחו למאגר המידע
נתוני חשיפות יחידת דיווח 01 בתקופה מהרבעון הראשון 2004 עד וכולל הרבעון השני 2006
מכתב לאקטוארים (וורד) עברית  
גליונות אקסל עברית  
נתוני תביעות לפי "מעמד התובע" לשנים 2002-2004 (עבור וועדת שיינין) עברית  
התפלגות הפרמיה הטהורה לפי קבוצות גיל
גיליון התפלגות הפרמיה הטהורה לפי קבוצות גיל (אקסל) עברית  
מכתב לאקטוארים - חוזר תעריף 2007-2 (וורד) עברית  
התפלגות הפרמיה הטהורה לפי קבוצות גיל 2006-2003
מכתב לאקטוארים - חוזר תעריף 2008-7 (וורד) עברית  
גיליון התפלגות הפרמיה הטהורה לפי קבוצות גיל (אקסל) עברית  
נתוני תביעות ותשלומים בביטוח חובה מאז 2003 (וורד) עברית  
נתוני חשיפות יחידת דיווח 01 בשנים 2005-2007
מכתב לאקטוארים- חוזר תעריף 2008-8 (וורד) עברית  
גיליונות (אקסל מכווץ) עברית  
נתוני התפלגות תביעות משנות חיתום 2002-2005
מכתב לאקטוארים- חוזר תעריף 2010-1 (וורד) עברית  
גיליונות (אקסל מכווץ) עברית  
משולשי תביעות אופנועים משולמות לשנות חיתום 2002-2006
מכתב לאקטוארים- חוזר תעריף 2010-3 (וורד) עברית  
גיליונות (אקסל מכווץ) עברית  
סיכום נתוני אופנועי אספנות - חוזר תעריף 2010-2 (וורד) עברית  
[ קישור ישיר ]

חדשות

ממצאים אקטואריים