English

תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי 2003

נספחים - התפלגות נהגים לפי גיל ומין   English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח - הרחבת לוחות נתונים - התפלגות נהגים לפי גיל ומין עברית  
נספחים (קובץ להדפסה) עברית English
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי 2003 (קובץ להדפסה) עברית English
נספחים עברית English
תוכנית סיווג סיכונים ומקדמי קיזוז מוצעים עבור תעריפי 2003 עברית English
מכתב למנכ"לים עברית  
חזרה אל פרסומי מפעיל המאגר הקודם

חדשות

ממצאים אקטואריים