English

תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 (למעט הרכבות והכרמלית)

תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 - קובץ להדפסה (PDF) עברית English
תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 (אקסל) עברית English
תעריפים מוצעים לדצמבר 2009 (וורד) עברית English
מכתב לאקטוארים (חוזר תעריף 2009-6) 6.8.2009 עברית  
חזרה אל פרסומי מפעיל המאגר הקודם

חדשות

ממצאים אקטואריים