English

תוכנית סטטיסטית – יולי 2001

טופס הודעה על העדר נתונים לדיווח עברית English
תוכנית סטטיסטית - הוראות קידוד עברית English
תוכנית סטטיסטית - מבנה רשומה עברית English
תוכנית סטטיסטית - סיכום מבנה הרשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית - הוראות כלליות עברית English
חזרה אל פרסומי מפעיל המאגר הקודם

חדשות

ממצאים אקטואריים