English

גרסת השוואה לתוכנית המקורית של ה-1 ביולי 2001 עם סימון השינויים

תוכנית סטטיסטית – הוראות קידוד עברית English
תוכנית סטטיסטית – מבנה רשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית – סיכום מבנה הרשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית – טופס הודעה על העדר נתונים לדיווח עברית English
תוכנית סטטיסטית – הוראות כלליות עברית English
חזרה אל פרסומי מפעיל המאגר הקודם

חדשות

ממצאים אקטואריים