English

תוכנית סטטיסטית - גרסת אפריל 2003 (עדכון 25 דצמבר 2002)

תוכנית סטטיסטית – הוראות קידוד עברית English
תוכנית סטטיסטית – מבנה רשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית – סיכום מבנה הרשומות עברית English
תוכנית סטטיסטית – טופס הודעה על העדר נתונים לדיווח עברית English
תוכנית סטטיסטית - הוראות כלליות עברית English
חזרה אל פרסומי מפעיל המאגר הקודם

חדשות

ממצאים אקטואריים