English

תוכנית סטטיסטית - גרסת 1 ינואר 2006 (עדכון 24 אוגוסט 2005)

גרסת השוואה לגרסת 1 אפריל 2003 עם סימון השינויים עברית English
גרסה מלאה ללא סימון השינויים עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח על הדיווח למאגר המידע עברית  
חזרה אל פרסומי מפעיל המאגר הקודם

חדשות

ממצאים אקטואריים