English

תוכנית סטטיסטית - גרסת 1 אפריל 2008 (עדכון 4 פברואר 2008)

גרסת השוואה לגרסת 1 ינואר 2007 עם סימון השינויים עברית English
גרסה מלאה ללא סימון השינויים עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח על הדיווח למאגר המידע עברית  
חזרה אל פרסומי מפעיל המאגר הקודם

חדשות

ממצאים אקטואריים